NAVY NWU Type I Naval Flight Officer

Navy Working Uniform Type 1 Naval Flight Officer