NAVY Ribbon - Navy Unit Commendation

Navy Unit Commendation Ribbon