NAVY U.S. Navy Band Northwest Boat Rocker Patch

U.S. Navy Band Northwest Boat Rocker Patch